Vad är GDPR?

GDPR står för General Data Protection Regulation (allmänna dataskyddsförordningen), som är ett EU-direktiv som trädde i kraft 25 maj 2018.

GDPR-direktivet medför starkare, riskbaserad och mer enhetlig lagstiftning rörande behandling och skydd av personuppgifter.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Ibland behöver Gycom samla in och använda personuppgifter, som e-postadress, namn, telefonnummer och företag. Ändamålet med detta är att vi ska kunna uppfylla kontraktsenliga åligganden och legala krav, men också att vi ska kunna säkerställa att du bekvämt får produktnyheter och uppdateringar.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter antingen genom att du registrerar dig för nyhetsuppdateringar på vår webbplats, genom statistisk information via Google Analytics om hur du använder vår webbplats, genom affärskontrakt (inklusive kundordrar och inköpsordrar), genom affärsrelationer samt genom att du frivilligt registrerar dig vid branschmässor. Vi hanterar alltid personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, som GDPR (allmänna dataskyddsförordningen).

Vad är Google Analytics?

Google Analytics är Googles trafikanalysverktyg, som webbplatsägare kan använda för att förstå hur deras webbplats används, hur ofta och av vem.

Det ger också information om hur användare hittat webbplatsen, hur länge de stannar och vart de går när de lämnar webbplatsen. Google Analytics är alltså ett verktyg för behandling av användardata.

Google Analytics spårar kod som läggs till webbplatsens sidor och varje användare registreras med ett unikt ID, för att Google Analytics ska kunna se hur många unika användare som besökt en webbplats samt huruvida besökare återvänder.

Med hjälp av Google Analytics kan vi se hur ofta användare besöker webbplatsen, vilka sidor de besöker etc.

Enligt Google kopplas den information de samlar in om IP-adresser (internetprotokoll) aldrig till andra personuppgifter de har lagrade.

För mer information om Googles skydd av personuppgifter, klicka på denna länk: https://policies.google.com/privacy

Google tillhandahåller en metod för att avaktivera detta slags datainsamling. Klicka på denna länk för en beskrivning av metoden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Med hjälp av detta analysverktyg kan vi sedan använda dessa anonyma data för att ytterligare utveckla och förbättra vår webbplats. Vi kommer inte att försöka ta reda på din identitet när du har besökt vår webbplats och vi kommer inte att använda dessa uppgifter för att koppla dig till personuppgifter från andra källor för att försöka identifiera dig.

Vilken är den rättsliga grunden?

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att uppfylla affärsåtaganden och affärsrelationer samt för legala krav, liksom ditt samtycke.

Du har rätt att när som helst begära att vi upphör att behandla dina personuppgifter. Du kommer att fortsätta att få nyhetsbrev och produktuppdateringar tills du har avregistrerat dig.

Lämnar vi ut personuppgifter till tredje part?

Din integritet är viktig för Gycom, varför vi aldrig säljer eller lämnar ut personuppgifter till tredje part, utom om så begärs av rättsvårdande myndighet och i enlighet med gällande lag. Det förekommer att vi använder kontraktsbundna servicepartners för databehandling. Detta sker till exempel för marknadsföring och produktleveranser.

Hur ser vi till att personuppgifterna är säkra?

Vi ser till att personuppgifter är säkra genom att säkerställa att de bara hanteras av personal som behöver känna till uppgifterna för sitt arbete. Våra datornätverk, både fasta och trådlösa, säkras genom begränsad användaråtkomst och inloggning.

Vem ansvarar för behandlingen av personuppgifter hos Gycom?

Du är välkommen att kontakta oss för att ta reda på vilka personuppgifter vi har lagrade rörande dig. Du kan begära att få dessa personuppgifter rättade eller överförda, att vi slutar behandla dina personuppgifter, att få åtkomsten till personuppgifterna begränsad eller att vi raderar dina personuppgifter. Du kan göra detta genom att skicka e-post till: dataprivacy@gycom.com. Du har rätt att anföra klagomål rörande vår hantering av dina personuppgifter hos Datainspektionen.