Skarvkoppling, panelmonterad, rak xDRY kompakt TH391 – Gycom